News Release Archive (Vietnam General Insurance (Tiếng Việt)) http://chubb.mediaroom.com/ Chubb bổ nhiệm lãnh đạo ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124840 <p>Chubb bổ nhiệm lãnh đạo ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương</p> Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 -0500 http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124840 Chubb tổ chức Ngày Chubb vì Cộng đồng ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124792 <p>Từ ngày 6-10 tháng 11, Chubb đã tổ chức Ngày Chubb vì Cộng đồng thường niên lần thứ 5 tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.</p> Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 -0500 http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124792 Chubb thiết lập bộ phận Bảo Hiểm Rủi Ro An ninh Mạng tại Châu Á Thái Bình Dương http://chubb.mediaroom.com/2017-09-20-Chubb-thiet-lap-bo-phan-Bao-Hiem-Rui-Ro-An-ninh-Mang-tai-Chau-A-Thai-Binh-Duong <p>Ngày 4 tháng 9 năm 2017 – Chubb thiết lập bộ phận bảo hiểm rủi ro an ninh mạng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương: Ông Andrew Taylor được bổ nhiệm vị trí...</p> Tue, 19 Sep 2017 23:23:00 -0400 http://chubb.mediaroom.com/2017-09-20-Chubb-thiet-lap-bo-phan-Bao-Hiem-Rui-Ro-An-ninh-Mang-tai-Chau-A-Thai-Binh-Duong