News Releases

Chubb Master Privacy Policy
Chính sách về Quyền riêng tư của Chubb
Jul 18, 2023

Data Protection at Chubb

Bảo vệ Dữ liệu tại Chubb

 

At Chubb Insurance Vietnam Company Limited (“Chubb”, “we”, “us”), we routinely collect and use personal data about individuals, including the policyholders, insureds, claimants, or business partners ("you"). We value your privacy and your personal data security as our top priority. Hence, we are aware of our responsibilities to handle your personal data with care, to keep it secure and comply with applicable personal data protection laws.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (“Chubb”, “chúng tôi”), chúng tôi thường xuyên thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về các cá nhân, bao gồm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người yêu cầu bồi thường hoặc đối tác kinh doanh (“quý vị”). Chúng tôi coi quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị một cách cẩn trọng, để giữ an toàn cho dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

How this Policy Works

Cách thức hoạt động 

 

The purpose of this Policy is to provide a clear explanation of when, why and how we collect and use information relating to you, which enables the identification of you, whether directly or indirectly ("Personal Data"), who we share Personal Data with and retention of the Personal Data to keep it confidential and privileged, what you can do and how you can contact us.

Mục đích của Chính sách này là đưa ra lời giải thích rõ ràng về thời điểm, lý do và cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến quý vị, các thông tin mà cho phép nhận dạng quý vị, dù trực tiếp hay gián tiếp ("Dữ liệu Cá nhân"), người mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân và cách lưu giữ Dữ liệu Cá nhân để giữ bảo mật và không bị tiết lộ, quý vị có thể làm gì và liên hệ với chúng tôi như thế nào.

 

Important

Quan trọng 

 

Do read this Policy with care. It provides important information about how we use Personal Data and explains your statutory rights. This Policy is not intended to override the terms of any insurance policy or contract you have with us, nor rights you might have available under applicable data protection laws.

Hãy đọc Chính sách này một cách cẩn thận. Nó cung cấp thông tin quan trọng về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân và giải thích các quyền của quý vị theo luật định . Chính sách này không nhằm mục đích thay thế các điều khoản của bất kỳ đơn bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm nào quý vị có với chúng tôi, cũng như các quyền mà quý vị có thể có sẵn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

Data Protection Policy

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

 

 1. Who is responsible for looking after your personal data?

Ai chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân của quý vị?

 

Chubb will be principally responsible for looking after your Personal Data.

Chubb sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của quý vị.

 

Where your Personal Data has been passed to another Data Controller (e.g. a reinsurer, a governmental agency), Chubb will inform you of the Data Controllers  with whom we have shared your Personal Data, who you can contact about their use of your personal data, as we do in Section 6 of this Policy.

Khi Dữ liệu Cá nhân của quý vị đã được chuyển cho một Bên kiểm soát dữ liệu khác (ví dụ: công ty tái bảo hiểm, cơ quan chính phủ), Chubb sẽ thông báo cho quý vị về Bên kiểm soát dữ liệu mà chúng tôi đã chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý vị, quý vị có thể liên hệ với họ để biết về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, như chúng tôi làm trong Mục 6 của Chính sách này.

 

You should be aware that although we are principally responsible for looking after your personal data, information may be held in databases which can be accessed by other companies in the Chubb Group of insurance companies, and our brands, affiliates, and subsidiaries (“Chubb companies”). When accessing your personal data, Chubb companies will comply with the standards set out in this Policy.

Quý vị nên biết rằng mặc dù chúng tôi chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý dữ liệu cá nhân của quý vị, nhưng thông tin có thể được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu mà các công ty khác trong Tập đoàn Chubb gồm các công ty bảo hiểm và các thương hiệu, bên liên kết và công ty con của chúng tôi (“các công ty của Chubb ”) có thể truy cập. Khi truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị, các công ty của Chubb sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong Chính sách này.

 

 1. What personal data do we collect?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?

 

We collect and process Personal Data, including General Personal Data and Sensitive Personal Data as defined below. 

Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Cá nhân Cơ bản và Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm như được định nghĩa dưới đây.

 

2.1.  General Personal Data includes the following:

Dữ liệu Cá nhân Cơ bản bao gồm các nội dung sau:

 1. Family name, middle name and first name, other names (if any);

Họ, tên đệm và tên khai sinh, các tên gọi khác (nếu có);

 1. Date of birth; date of death or missing;

Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm mất hoặc mất tích;

 1. Gender;

Giới tính;

 1. Place of birth, registered place of birth; place of permanent residence; place of temporary residence; current place of residence; hometown; contact address;

Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; quê quán; địa chỉ liên hệ;

 1. Nationality;

Quốc tịch;

 1. Personal image;

Hình ảnh của cá nhân;

 1. Phone number; ID Card number, personal identification number, passport number, driver’s license number, license plate, personal tax code, social insurance number, health insurance card number;

Số điện thoại; Số CMND, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, mã số thuế cá nhân, số BHXH, số thẻ BHYT;

 1. Marital status;

Tình trạng hôn nhân;

 1. Information on family relationship (parents, children);

Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

 1. Digital account information; personal data that reflects activities and activity history in cyberspace;

Thông tin về tài khoản số; dữ liệu cá nhân phản ánh các hoạt động và lịch sử hoạt động trong không gian mạng;

 1. Information associated with an individual or used to identify an individual other than Sensitive Personal Data.

Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không phải là Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm.

 1.  Sensitive Personal Data includes the following:

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm bao gồm các nội dung sau:

 1. Political and religious opinions;

Quan điểm chính trị và tôn giáo;

 1. Information on health condition and private life stated in health record, excluding information on blood type;

Thông tin về tình trạng sức khỏe, đời sống riêng tư ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

 1. Information about racial or ethnic origin;

Thông tin về nguồn gốc chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc;

 1. Information about inherited or acquired genetic characteristics;

Thông tin về các đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc mắc phải;

 1. Information about biometric or biological characteristics;

Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học;

 1. Information about sex life or sexual orientation;

Thông tin về đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục;

 1. Data on crimes and criminal activities collected and stored by law enforcement agencies;

Dữ liệu về tội phạm và hoạt động tội phạm được thu thập và lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

 1. Information on customers received from credit institutions, foreign bank branches, payment service providers and other licensed institutions, including: customer identification as prescribed by law, accounts, deposits, deposited assets, transactions, organizations and individuals that are guarantors at credit institutions, bank branches, and payment service providers;

Thông tin về khách hàng nhận được từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức được cấp phép khác, bao gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức và cá nhân là các bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán;

 1. Personal location identified via location services;

Vị trí cá nhân được xác định thông qua dịch vụ định vị;

 1. Other specific personal data as prescribed by law that requires special protection.

Dữ liệu cá nhân cụ thể khác theo quy định của pháp luật cần được bảo vệ đặc biệt.

Prospective Policyholders, Insureds, Claimants and related parties. In order to underwrite and administer insurance policies, we collect information about the prospective policyholders, insured, claimants and related parties. This may include information about previous quotes obtained, background and contact information on the prospective policyholder, insured, beneficiary or their representative and matters relevant to the assessment of risk and management of insurance policies. The prospective insured or policyholder may be an individual, company or their representative. The level and type of personal data we collect and use varies depending on the type of policy that is applied for or held and may include information on other individuals who need to be considered as part of the policy. In some instances, it is necessary for us to collect and use Sensitive Personal Data, such as information about health condition or medical records. We are required to establish a legal exemption to use your Personal Data - see Section 5 for further details.

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai, Người yêu cầu bồi thường và các bên liên quan. Để thẩm định và quản lý các hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi thu thập thông tin về các Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai, người yêu cầu bồi thường và các bên liên quan. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về báo giá thu được trước đó, thông tin cơ bản và thông tin liên hệ về Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, người thụ hưởng tương lai hoặc đại diện của họ và các vấn đề liên quan đến việc đánh giá rủi ro và quản lý đơn bảo hiểm. Người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm tương lai có thể là một cá nhân, công ty hoặc đại diện của họ. Mức độ và loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng khác nhau tùy thuộc vào loại chính sách được áp dụng hoặc nắm giữ và có thể bao gồm thông tin về những cá nhân khác cần được coi là một phần của đơn bảo hiểm. Trong một số trường hợp, chúng tôi cần thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc hồ sơ y tế. Chúng tôi được yêu cầu thiết lập quyền miễn trừ hợp pháp để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị - xem Mục 5 để biết thêm chi tiết.

 

If you are an insured person, from time to time, you may need to provide us with the personal data of third parties, for example an injured third party in relation to a claim under a liability policy. Wherever possible, you should take steps to inform the third party that you need to disclose their details to us, identifying Chubb as your insurer and obtain their consent. We will process their personal data in accordance with this Policy.

Nếu quý vị là người được bảo hiểm, tùy từng thời điểm quý vị có thể cần cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bên thứ ba, ví dụ như bên thứ ba bị thương liên quan đến yêu cầu bồi thường theo đơn bảo hiểm trách nhiệm. Bất cứ khi nào có thể, quý vị cần thực hiện các bước để thông báo cho bên thứ ba rằng quý vị cần khai báo thông tin chi tiết của họ cho chúng tôi, xác định Chubb là công ty bảo hiểm của quý vị và nhận được sự đồng ý của họ. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

 

Claimants. If you are making a claim under a policy, we will collect your basic contact details together with information about the nature of your claim and any previous claims. If you are an insured person we will need to check details of the policy you are insured under and your claims history. Depending on the nature of your claim, it may be necessary for us to collect and use Sensitive Personal Data, such as medical records and details of an insured event in which  you may have suffered during an accident or disease.

Người yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị đưa ra một yêu cầu bồi thường theo đơn bảo hiểm, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ cơ bản của quý vị cùng với thông tin về tính chất yêu cầu bồi thường của quý vị và bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trước đó. Nếu quý vị là người được bảo hiểm, chúng tôi sẽ cần kiểm tra chi tiết về đơn bảo hiểm mà quý vị được bảo hiểm và lịch sử bồi thường của quý vị. Tùy thuộc vào tính chất yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như bệnh án và chi tiết về một sự kiện được bảo hiểm mà quý vị có thể phải chịu đựng trong một tai nạn hoặc bệnh tật.

 

Business Partners. If you are a business partner, we will collect your business contact details. We may also collect information about your professional expertise and experience. 

Đối tác kinh doanh. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ kinh doanh của quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của quý vị.

 

Website Visitors. We may collect your contact details if you visit our website (including application and social media platforms), register for a newsletter or attend one of our events. If we collect personally identifiable information through our website, we will make it clear when we collect personal information and will explain what we intend to do with it.

Khách truy cập trang web. Chúng tôi có thể thu thập chi tiết liên hệ của quý vị nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi (bao gồm cả ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội), đăng ký nhận bản tin hoặc tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi. Nếu chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang web của mình, chúng tôi sẽ làm rõ khi thu thập thông tin cá nhân và sẽ giải thích những gì chúng tôi dự định làm với thông tin đó.

 

In the event that you have provided personal data of other persons to Chubb, such as a prospective insured or beneficiary, you acknowledge and confirm that you have provided such persons with the details pertaining to this Policy, and have obtained consent where applicable or relied on appropriate legal basis to allow us to process personal data in accordance to this Policy.

Trong trường hợp quý vị đã cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho Chubb, chẳng hạn như người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tương lai, quý vị thừa nhận và xác nhận rằng quý vị đã cung cấp cho những người đó thông tin chi tiết liên quan đến Chính sách này và đã nhận được sự đồng ý nếu áp dụng hoặc dựa vào cơ sở pháp lý phù hợp để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này.

 

For more information on what information we collect, please see Appendix 1.

Để biết thêm thông tin về những thông tin chúng tôi thu thập, vui lòng xem Phụ lục 1.

 

 1. When do we collect your personal data?

Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị?

 

Prospective Policyholder, Insureds 

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai

 

 • We will collect information from you directly when you apply for a policy.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin trực tiếp từ quý vị khi quý vị nộp yêu cầu bảo hiểm.

 • Information about you may also be provided to us by an insurance agency, insurance broker, your employer, family member or any other third person who may be applying for a policy which names or benefits you.

Thông tin về quý vị cũng có thể được cung cấp cho chúng tôi bởi đại lý bảo hiểm, bên môi giới bảo hiểm, người sử dụng lao động, thành viên gia đình của quý vị hoặc bất kỳ người thứ ba nào khác có thể đang nộp yêu cầu bảo hiểm định rõ tên quý vị hoặc mang lại lợi ích cho quý vị.

 • We may collect information about you from other sources where we believe this is necessary to manage effective underwriting of the risk associated with a policy and/ or helping fight financial crime, insurance profiteering. These other sources may include public registers and databases managed by credit reference agencies, government agencies, and other reputable organizations.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý vị từ các nguồn khác mà chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để quản lý hiệu quả việc bảo hiểm rủi ro liên quan đến chính sách và/hoặc giúp chống lại tội phạm tài chính, trục lợi bảo hiểm. Các nguồn khác này có thể bao gồm sổ đăng ký công khai và cơ sở dữ liệu được quản lý bởi các cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan chính phủ và các tổ chức có uy tín khác.

 

Claimants

Người yêu cầu bồi thường

 

 • We will collect information from you when you notify us of a claim. You might make a claim to us directly or through your representative or through your broker or one of our representatives who manage claims on our behalf.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ quý vị khi quý vị thông báo cho chúng tôi về yêu cầu bồi thường. Quý vị có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp với chúng tôi hoặc thông qua đại diện của quý vị hoặc thông qua bên môi giới của quý vị hoặc một trong những đại diện của chúng tôi, những người thay mặt chúng tôi quản lý yêu cầu bồi thường.

 • We may also collect information about you if the claim is made by another person who has a close relationship with you or is otherwise linked to the claim - for example if the policyholder is your employer, or if you are the subject of a third party claim.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị nếu yêu cầu bồi thường được đưa ra bởi một người khác có mối quan hệ thân thiết với quý vị hoặc có liên quan đến yêu cầu bồi thường - ví dụ: nếu chủ hợp đồng bảo hiểm là người sử dụng lao động của quý vị hoặc nếu quý vị là đối tượng yêu cầu bồi thường của bên thứ ba.

 • We may also be provided with information by your lawyers (or acting on behalf of your employer).

Chúng tôi cũng có thể được luật sư của quý vị cung cấp thông tin (hoặc hành động thay mặt cho người sử dụng lao động của quý vị).

 • We may collect information from other sources where we believe this is necessary to assist in validating claims and/ or fighting financial crime. This may include consulting public registers, social media and other online sources, credit reference agencies and other reputable organizations.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác mà chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để hỗ trợ xác thực các yêu cầu bồi thường và/hoặc chống tội phạm tài chính. Điều này có thể bao gồm tư vấn đăng ký công cộng, phương tiện truyền thông xã hội và các nguồn trực tuyến khác, cơ quan tham chiếu tín dụng và các tổ chức có uy tín khác.

 

Business Partners and Visitors

Đối tác Kinh doanh và Khách thăm

 

 • We will collect information about you if you or your company provides your contact or other information to us in the course of working with us, either directly as a business partner or as a representative of your company.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quý vị nếu quý vị hoặc công ty của quý vị cung cấp thông tin liên hệ hoặc thông tin khác cho chúng tôi trong quá trình làm việc với chúng tôi, trực tiếp với tư cách là đối tác kinh doanh hoặc với tư cách là đại diện của công ty quý vị.

 • We may also collect information about you if you attend meetings, events or conferences that we organize, contact us through our website or sign up to one of our newsletters or bulletin services.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị nếu quý vị tham dự các cuộc họp, sự kiện hoặc hội nghị do chúng tôi tổ chức, liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc đăng ký một trong các bản tin hoặc dịch vụ bản tin của chúng tôi.

 • We may collect information from other public sources (e.g. your employer's website) where we believe this is necessary to help manage our relationships with our business partners.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn công khai khác (ví dụ: trang web của người sử dụng lao động của quý vị) khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để giúp quản lý mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác kinh doanh.

 

Applicable to all

Áp dụng cho tất cả

 

 • If you telephone Chubb (for example, when notifying a claim or discussing that claim with us) or if Chubb telephones you (for example, to sell an insurance policy), we may record the telephone call. We may also use Interactive Voice Response (“IVR”) technology to automate responses to voice commands, and to analyze call recording data. We use call recordings as an evidence of your agreement to purchase an insurance policy or submit a claim, to help train our staff and to provide an accurate record of the call in case of complaints or queries. We may also analyze call recordings using automated technology in order to detect where there may be customer service failings (and then to resolve these), or to detect potential evidence of fraud.

Nếu quý vị gọi điện cho Chubb (ví dụ: khi thông báo yêu cầu bồi thường hoặc thảo luận về yêu cầu bồi thường đó với chúng tôi) hoặc nếu Chubb gọi điện cho quý vị (ví dụ: để bán bảo hiểm), chúng tôi có thể ghi âm cuộc gọi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng công nghệ trả lời tự động bằng giọng nói (“IVR”) để tự động phản hồi các lệnh thoại, và để phân tích dữ liệu ghi âm cuộc gọi. Chúng tôi sử dụng bản ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng về việc quý vị đồng ý mua bảo hiểm hoặc gửi yêu cầu bồi thường, để giúp đào tạo nhân viên của chúng tôi và cung cấp bản ghi cuộc gọi chính xác trong trường hợp có yêu cầu bồi thường hoặc thắc mắc. Chúng tôi cũng có thể phân tích các bản ghi âm cuộc gọi bằng công nghệ tự động để phát hiện trường hợp có thể có lỗi dịch vụ khách hàng (và sau đó giải quyết những lỗi này) hoặc để phát hiện bằng chứng gian lận có thể có.

 

 1. What do we use your personal data for?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để làm gì?

 

We use your personal data for the purposes set out below. Please refer to Appendix 2 for more details, including in relation to the legal basis we rely upon in each case.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích nêu dưới đây. Vui lòng tham khảo Phụ lục 2 để biết thêm chi tiết, bao gồm cả liên quan đến cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào trong từng trường hợp.

Prospective Policyholders and Insureds. If you are a prospective policyholder or insured, we will use your Personal Data to consider an application for an insurance policy, assess and evaluate risk, and subject to applicable terms and conditions, provide you with a policy. If we have provided you with your policy, we will use your personal data to administer your policy, deal with your queries, and manage the renewal process. We will also need to use your personal data for regulatory purposes associated with our legal and regulatory obligations as a provider of insurance.

Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm tương lai. Nếu quý vị là một chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị để xem xét yêu cầu bảo hiểm, đánh giá và định giá rủi ro, và tuỳ thuộc vào  vào các điều khoản và điều kiện hiện hành, cung cấp cho quý vị một đơn bảo hiểm. Nếu chúng tôi đã cung cấp cho quý vị đơn bảo hiểm của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để quản lý đơn bảo hiểm của quý vị, xử lý các truy vấn của quý vị và quản lý quy trình tái tục. Chúng tôi cũng sẽ cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích quản lý liên quan đến nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp bảo hiểm.

 

Claimants. If you are a claimant, we will use your personal data to assess the merits of your claim and potentially to pay out a settlement. We may also need to use your personal data to evaluate the risk of potential fraud. If you are also an insured person, we will use personal data related to your claim to inform the renewal process and potentially future policy applications.

Người yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị là người yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để đánh giá giá trị yêu cầu bồi thường của quý vị và có khả năng tiến hành dàn xếp. Chúng tôi cũng có thể cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để đánh giá rủi ro gian lận tiềm tàng. Nếu quý vị cũng là người được bảo hiểm, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị để thông báo về quy trình tái tục và các yêu cầu bảo hiểm có thể có trong tương lai.

 

Business Partners and Visitors. If you are a business partner, we will use your personal data to manage our relationship with you, including sending you marketing materials (where we have appropriate permissions) and to invite you to events. Where relevant, we will use your personal data to deliver or

request the delivery of services, and to manage and administer our contract with you or with your employer. If you are a visitor, we will use your personal data; typically, to register for certain areas of our website, enquire for further information, distribute requested reference materials, or invite you to one of our events.

Đối tác kinh doanh và Khách truy cập. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm việc gửi cho quý vị các tài liệu tiếp thị (khi chúng tôi có quyền thích hợp) và mời quý vị tham gia các sự kiện. Trường hợp có liên quan, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để cung cấp hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ, đồng thời quản lý và thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị hoặc với người sử dụng lao động của quý vị. Nếu quý vị là khách truy cập, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị; thông thường, để đăng ký một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi, hỏi thêm thông tin, phân phối tài liệu tham khảo được yêu cầu hoặc mời quý vị tham gia một trong các sự kiện của chúng tôi

 

Data analytics. We routinely analyze information in our various systems and databases to help improve the way we run our business, to provide a better service and to enhance the accuracy of our risk and other actuarial models. We take steps to protect privacy by aggregating and where appropriate anonymizing data fields before allowing information to be available for analysis.

Phân tích dữ liệu. Chúng tôi thường xuyên phân tích thông tin trong các hệ thống và cơ sở dữ liệu khác nhau của mình để giúp cải thiện cách chúng tôi điều hành doanh nghiệp của mình, cung cấp dịch vụ tốt hơn và nâng cao độ chính xác của rủi ro cũng như các mô hình tính toán bảo hiểm khác. Chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ quyền riêng tư bằng cách tổng hợp và ẩn danh các trường dữ liệu khi thích hợp trước khi cho phép thông tin có sẵn để phân tích.

 

 1. Protecting your privacy

Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị

 

We will make sure that we only use your personal data for the purposes set out in Section 4 of this Policy and  Appendix 2 where we are satisfied that:

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích được nêu trong Mục 4 của Chính sách này và Phụ lục 2 khi chúng tôi được đáp ứng rằng:

 

 • our use of your personal data is necessary to perform a contract or take steps to enter into a contract with you (e.g. to manage your insurance policy);

việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị là cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng với quý vị (ví dụ: để quản lý đơn  bảo hiểm của quý vị);

 • our use of your personal data is necessary to comply with a relevant legal or regulatory obligation that we have (e.g. to comply with MPS requirements);

việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan mà chúng tôi có (ví dụ: tuân thủ các yêu cầu của MPS);

 • our use of your personal data is necessary to support 'legitimate interests' that we have as a business (for example, to improve our products, or to carry out analytics across our datasets), provided it is conducted at all times in a way that is proportionate, and that respects your privacy rights; or

việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị là cần thiết để hỗ trợ 'các lợi ích hợp pháp' mà chúng tôi có với tư cách là một doanh nghiệp (ví dụ: để cải thiện sản phẩm của chúng tôi hoặc để thực hiện phân tích trên các bộ dữ liệu của chúng tôi), miễn là việc này luôn được tiến hành theo cách tương xứng và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị; 

 • you have provided your consent to us using the data in that way.

hoặc quý vị đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu theo cách đó.


 

Before collecting and/ or using any Personal Data we will establish a lawful exemption which will allow us to use that information. If your Personal Data is collected on a form (including on a website) or over the telephone, further information about the exemption may be provided on that form. This exemption will typically be:

Trước khi thu thập và/hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, chúng tôi sẽ thiết lập một sự miễn trừ hợp pháp cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó. Nếu Dữ liệu Cá nhân của quý vị được thu thập trên một biểu mẫu (bao gồm cả trên một trang web) hoặc qua điện thoại, thì thông tin thêm về việc miễn trừ có thể được cung cấp trên biểu mẫu đó. Sự miễn trừ này thường sẽ là:

 

 • your explicit consent (if this is specifically requested from you on a data collection form, in language which references your consent);

sự đồng ý rõ ràng của quý vị (nếu điều này được quý vị yêu cầu cụ thể trên biểu mẫu thu thập dữ liệu, bằng ngôn ngữ thể hiện sự đồng ý của quý vị);

 • the establishment, exercise or defense by us or third parties of legal claims; or

việc chúng tôi hoặc các bên thứ ba thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • a specific exemption provided by law which is relevant to the insurance industry.

miễn trừ cụ thể theo quy định của pháp luật có liên quan đến ngành bảo hiểm.

 

PLEASE NOTE. If you provide your explicit consent to permit us to process your Personal Data, you may withdraw your consent to such processing at any time. However, you should be aware that if you choose to do so we may be unable to continue to provide insurance services to you (and where you withdraw consent to an insurer’s or reinsurer’s use it may not be possible for the insurance cover to continue). This may mean that your policy needs to be cancelled. If you choose to withdraw your consent we will tell you more about the possible consequences, including the effects of cancellation, (which may include that you have difficulties finding cover elsewhere), as well as any fees associated with cancellation. Please see Appendix 2 to find out more about the information we collect and use about you and why we believe it is appropriate to use that information for such activities.

XIN LƯU Ý. Nếu quý vị đồng ý rõ ràng cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, quý vị nên lưu ý rằng nếu quý vị chọn làm như vậy, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho quý vị (và khi quý vị rút lại sự đồng ý cho phép công ty bảo hiểm hoặc công ty tái bảo hiểm sử dụng thì bảo hiểm có thể không tiếp tục được). Điều này có thể có nghĩa là đơn bảo hiểm của quý vị cần được hủy bỏ. Nếu quý vị chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ cho quý vị biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra, bao gồm cả tác động của việc hủy bỏ, (có thể bao gồm việc quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bảo hiểm ở nơi khác), cũng như bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc hủy bỏ. Vui lòng xem Phụ lục 2 để tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng về quý vị và lý do tại sao chúng tôi tin rằng việc sử dụng thông tin đó cho các hoạt động như vậy là phù hợp.

 

 1. Who do we share your personal data with?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với ai?

 

We work with many third parties, to help manage our business and deliver services. These third parties may from time to time need to have access to your personal data.

Chúng tôi làm việc với nhiều bên thứ ba để giúp quản lý hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi, các bên thứ ba này có thể cần có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị.

 

For Prospective Policyholders and Insureds these third parties may include:

Đối với các Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm tương lai, các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 

 • Insurance Agencies, Insurance Brokers, Other Insurers / Reinsurers and Third Party Administrators who work with us to help manage the underwriting process and administer our policies.

Đại lý bảo hiểm, Bên môi giới bảo hiểm, Công ty bảo hiểm/Tái bảo hiểm khác và Quản trị viên bên thứ ba làm việc với chúng tôi để giúp quản lý quy trình khai thác bảo hiểm và quản lý các đơn bảo hiểm của chúng tôi.

 • Service Providers.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ.

 • Healthcare providers and travel and medical assistance providers.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế.

 • Our regulators, which includes the MOF, MPS, as well as other regulators and law enforcement agencies in Vietnam and around the world.

Các cơ quan quản lý của chúng tôi, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Công an, cũng như các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khác ở Việt Nam và trên thế giới.

 • Agencies and organizations working to prevent fraud in financial services.

Các cơ quan và tổ chức làm việc để ngăn chặn gian lận trong các dịch vụ tài chính.

 • Lawyers and other professional services firms and partners such as medical professions, accountants, actuaries, auditors, experts, consultants, banks and financial institutions that service our accounts.

Luật sư và các công ty và đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khác như ngành y tế, kế toán, chuyên viên tính toán bảo hiểm, kiểm toán viên, chuyên gia, nhà tư vấn, ngân hàng và tổ chức tài chính phục vụ tài khoản của chúng tôi.

 • Your employer or company acting on your employer’s behalf to monitor, audit or otherwise administer our services and fulfil contractual obligations in relation to our services (in the case that you are entitled to our services because your employer has signed an agreement with us to provide you with insurance cover and other additional covers and services as it may apply).

Người sử dụng lao động hoặc công ty thay mặt người sử dụng lao động của quý vị để giám sát, kiểm tra hoặc quản lý các dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (trong trường hợp quý vị có quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vì người sử dụng lao động của quý vị đã ký một thỏa thuận với chúng tôi để cung cấp quý vị bảo hiểm và các bảo hiểm và dịch vụ bổ sung khác có thể áp dụng).

 

For Claimants this may include:

Đối với Người yêu cầu bảo hiểm, điều này có thể bao gồm:

 

 • Third Party Administrators who work with us to help manage the claims process.

Quản trị viên bên thứ ba làm việc với chúng tôi để giúp quản lý quy trình khiếu nại.

 • Loss Adjusters and Claims Experts who help us assess and manage claims.

Chuyên viên tính toán Tổn thất và Chuyên viên Bồi thường giúp chúng tôi đánh giá và quản lý yêu cầu bồi thường.

 • Service Providers.

Nhà cung cấp Dịch vụ.

 • Assistance Providers, who can help provide you with assistance in the event of a claim.

Nhà cung cấp Hỗ trợ, những người có thể giúp cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ trong trường hợp có yêu cầu bồi thường.

 • Healthcare providers and travel and medical assistance providers.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế.

 • Lawyers, who may be legal representatives for you, us or a third-party claimant and other professional services firms such as accountants, actuaries, auditors, experts, consultants, banks and financial institutions that service our accounts.

Luật sư, những người có thể là đại diện pháp lý cho quý vị, chúng tôi hoặc người yêu cầu bồi thường bên thứ ba và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp khác như kế toán, chuyên viên tính toán bảo hiểm, kiểm toán viên, chuyên gia, tư vấn viên, ngân hàng và tổ chức tài chính phục vụ tài khoản của chúng tôi.

 • Agencies and organizations working to prevent fraud in financial services.

Các cơ quan và tổ chức làm việc để ngăn chặn gian lận trong các dịch vụ tài chính.

 • Your employer or company acting on your employer’s behalf to monitor, audit or otherwise administer our services and fulfil contractual obligations in relation to our services (in the case that you are entitled to our services because your employer has signed an agreement with us to provide you with insurance cover and other additional covers and services as it may apply).

Người sử dụng lao động hoặc công ty thay mặt người sử dụng lao động của quý vị để giám sát, kiểm tra hoặc quản lý các dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (trong trường hợp quý vị có quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vì người sử dụng lao động của quý vị đã ký một thỏa thuận với chúng tôi để cung cấp quý vị bảo hiểm và các bảo hiểm và dịch vụ bổ sung khác có thể áp dụng).

 

We may be under legal or regulatory obligations to share your personal data with courts, regulators, law enforcement or in certain cases other insurers. If we were to sell or reorganize part of our businesses, we would need to transfer your personal data to the purchaser, transferee of such businesses or other third parties in connection with the sale, reorganization, transfer or disposal of our businesses. We may also share your personal data with any other persons acting for or on behalf of or jointly with Chubb in respect of a directly related purpose for which your personal data was required.

Chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định để chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc trong một số trường hợp nhất định là các công ty bảo hiểm khác. Nếu chúng tôi bán hoặc tái cơ cấu một phần doanh nghiệp của mình, chúng tôi sẽ cần chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho người mua, người nhận chuyển nhượng của các doanh nghiệp đó hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc bán, tái cơ cấu, chuyển nhượng hoặc thanh lý doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với bất kỳ người nào khác hành động thay mặt hoặc cùng với Chubb vì mục đích liên quan trực tiếp mà dữ liệu cá nhân của quý vị được yêu cầu.

 

Descriptions of certain categories of third parties and defined terms are set out below

Mô tả về một số loại bên thứ ba và các điều khoản được xác định được trình bày bên dưới.

 

Assistance Providers: these are a special category of service provider which we use to help provide you with emergency or other assistance in connection with certain policies (e.g. certain travel policies).

Nhà cung cấp Hỗ trợ: đây là một danh mục nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi sử dụng để giúp cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ khẩn cấp hoặc hỗ trợ khác liên quan đến một số đơn bảo hiểm (ví dụ: đơn bảo hiểm du lịch nhất định).

 

Insurance Agencies: insurance agencies introduce insurance products, arrange the insurance policies conclusion and assist Chubb in collecting claim requests.

Đại lý bảo hiểm: đại lý bảo hiểm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, sắp xếp ký kết hợp đồng bảo hiểm và hỗ trợ Chubb thu thập yêu cầu bồi thường.

 

Insurance Brokers: insurance brokers arrange and negotiate insurance coverage of individuals or companies and deal directly with insurers, such as Chubb.

Bên môi giới Bảo hiểm: môi giới bảo hiểm sắp xếp và đàm phán bảo hiểm cho các cá nhân hoặc công ty và giao dịch trực tiếp với các công ty bảo hiểm, chẳng hạn như Chubb

 

Claims Experts: these are experts in a particular field which is relevant to a claim, for example medicine, forensic accountancy, mediation or rehabilitation, who are engaged by Chubb to help us properly assess the merit and value of a claim, provide advice on its settlement, and advise on the proper treatment of claimants.

Chuyên viên Bồi thường: đây là những chuyên viên trong một lĩnh vực cụ thể có liên quan đến yêu cầu bồi thường, ví dụ như y học, kế toán pháp y, hòa giải hoặc phục hồi chức năng, những người được Chubb thuê để giúp chúng tôi đánh giá đúng giá trị của khiếu nại, đưa ra lời khuyên về giải quyết, và tư vấn về việc cư xử thích hợp với người yêu cầu bồi thường.

 

MOF:  is the Ministry of Finance, which is an insurance regulatory body. Chubb may disclose personal data to the MOF to support its supervision over, and promotion of, insurance businesses, in accordance with the insurance commission law, the non-life insurance law.

MOF: là Bộ Tài chính, là cơ quan quản lý bảo hiểm. Chubb có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho Bộ Tài chính để hỗ trợ giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm, theo quy định pháp luật về hoa hồng bảo hiểm, quy định pháp luật về bảo hiểm phi nhân thọ.

 

MPS: is the Ministry of Public Security which governs state management over personal data protection.

MPS: là Bộ Công an quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Department of Cybersecurity and High-tech Crime Prevention: the Department under MPS which regulates the processing of personal data by all organizations and individuals within Vietnam.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao: Cục trực thuộc Bộ Công an quy định việc xử lý dữ liệu cá nhân của mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

 

Prospective Policyholder and Insured: we use this term to refer to prospective, active or former individual policyholders, as well as any individual who benefits from insurance coverage under one of our policies (for example, where an employee benefits from coverage taken out by their employer).

Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm tương lai: chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để chỉ các bên mua bảo hiểm là cá nhân tương lai, đang hoạt động hoặc đã hoạt động trước đây, cũng như bất kỳ cá nhân nào được hưởng lợi từ bảo hiểm theo một trong các đơn bảo hiểm của chúng tôi (ví dụ: khi một nhân viên được hưởng lợi từ bảo hiểm do người sử dụng lao động của họ mua).

 

Loss Adjuster: these are an independent claims specialist which investigates complex or contentious claims on our behalf.

Chuyên viên tính toán Tổn thất: đây là một chuyên viên bồi thường độc lập thay mặt chúng tôi điều tra các yêu cầu bồi thường phức tạp hoặc gây tranh cãi.

 

Other Insurers / Reinsurers: some policies are insured on a joint “syndicate” basis. This means that a group of insurers (including us) will join together to write a policy. Policies may also be reinsured, which means that the insurer will purchase its own insurance, from a reinsurer, to cover some of the risk the insurer has underwritten in your policy. Chubb purchases reinsurance, and also acts as a reinsurer to other insurance firms.

Các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm khác: một số hợp đồng bảo hiểm được bảo hiểm trên cơ sở “tổ hợp” chung. Điều này có nghĩa là một nhóm các công ty bảo hiểm (bao gồm cả chúng tôi) sẽ tham gia cùng nhau để thu xếp một hợp đồng bảo hiểm. Các hợp đồng này cũng có thể được tái bảo hiểm, có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ mua bảo hiểm cho chính họ, từ một công ty tái bảo hiểm, để bảo hiểm cho một số rủi ro mà công ty bảo hiểm đã nhận trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị. Chubb mua tái bảo hiểm và cũng đóng vai trò là công ty tái bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm khác.

 

Service Providers: these are a range of third parties to whom we outsource certain functions of our business. For example, we have service providers who help us manage our IT and back office systems. Some of these providers use “cloud based” IT applications or systems, which means that your personal data will be hosted on their servers, but under our control and direction. We require all our service providers to respect the confidentiality and security of personal data. We also use other services from service providers, such as website hosting, data analysis, payment processing, document and records management, order fulfilment, credit reference, debt collection, delivery services, and similar third-party vendors and outsourced service providers that assist us in carrying out business activities.

Nhà cung cấp dịch vụ: đây là một loạt các bên thứ ba mà chúng tôi thuê ngoài một số chức năng nhất định trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi quản lý hệ thống CNTT và hệ thống hỗ trợ. Một số nhà cung cấp này sử dụng các ứng dụng hoặc hệ thống CNTT “dựa trên đám mây”, có nghĩa là dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được lưu trữ trên máy chủ của họ, nhưng dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của mình tôn trọng tính bảo mật và an toàn của dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ khác từ các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, quản lý tài liệu và hồ sơ, thực hiện đơn hàng, tham khảo tín dụng, thu nợ, dịch vụ giao hàng và các nhà cung cấp bên thứ ba tương tự và các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

 

Lawyers: we frequently use lawyers to advise on complex or contentious claims or to provide us with non-claims related legal advice. In addition, if you are a claimant, you may be represented by your own lawyer(s).

Luật sư: chúng tôi thường sử dụng luật sư để tư vấn về các khiếu nại phức tạp hoặc gây tranh cãi hoặc để cung cấp cho chúng tôi lời khuyên về pháp lý không liên quan đến khiếu nại. Ngoài ra, nếu quý vị là người yêu cầu bồi thường, quý vị có thể được đại diện bởi (các) luật sư riêng của mình.

 

Third Party Administrators (or TPAs): these are companies outside the Chubb group which administer the underwriting of policies, the handling of claims, or both, on our behalf. We require all TPAs to ensure that your personal data is handled lawfully, and in accordance with this Policy and our instructions.

Quản trị viên bên thứ ba (hoặc TPA): đây là những công ty bên ngoài tập đoàn Chubb thay mặt chúng tôi quản lý việc thẩm định bảo hiểm, xử lý khiếu nại hoặc cả hai. Chúng tôi yêu cầu tất cả TPA đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị được xử lý hợp pháp và tuân theo Chính sách này cũng như hướng dẫn của chúng tôi.

 

 1. Direct Marketing

Tiếp thị Trực tiếp

 

We may use your personal data to send you direct marketing communications about our insurance products or our related services. This may be in the form of email, post, SMS, telephone or targeted online advertisements.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để gửi cho quý vị các thông tin tiếp thị trực tiếp về các sản phẩm bảo hiểm hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi. Thông tin này có thể ở dạng email, bài đăng, SMS, điện thoại hoặc quảng cáo trực tuyến mục tiêu.

 

In most cases our processing of your personal data for marketing purposes is based on our legitimate interests to provide information you might find helpful to manage your insured risks, insurance renewals and other products, services and offers that may be of interest to you, although in some cases (such as where required by law) it may be based on your consent. You have a right to prevent direct marketing of any form at any time – this can be exercised by following the opt-out links in electronic communications or by contacting us using the details set out in Section 14.

Trong hầu hết các trường hợp, việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin mà quý vị có thể thấy hữu ích để quản lý rủi ro được bảo hiểm, tái tục bảo hiểm và các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi khác mà quý vị có thể quan tâm, mặc dù trong một số trường hợp (chẳng hạn như khi luật pháp yêu cầu) nó có thể dựa trên sự đồng ý của quý vị. Quý vị có quyền ngăn chặn tiếp thị trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào vào bất kỳ lúc nào – điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào các liên kết từ chối trong liên lạc điện tử hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong Mục 14.

 

We take steps to limit direct marketing to a reasonable and proportionate level and to send you communications which we believe may be of interest or relevance to you, based on the information we have about you and within the scope consent you have provided.

Chúng tôi thực hiện các bước để hạn chế hoạt động tiếp thị trực tiếp ở mức độ hợp lý và tương xứng, đồng thời gửi cho quý vị các thông tin liên lạc mà chúng tôi tin rằng có thể quý vị quan tâm hoặc có liên quan, dựa trên thông tin chúng tôi có về quý vị và trong phạm vi chấp thuận mà quý vị đã cung cấp.

 

 1. Cross-border transfers

Chuyển giao xuyên biên giới

 

From time to time we may need to share your personal data with members of the Chubb group who may be based outside Vietnam. We may also allow our Service Providers or Assistance Providers, who may be located outside Vietnam, access to your personal data. We may also make other disclosures of your personal data overseas, for example, if we receive a legal or regulatory request from a foreign law enforcement body.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các thành viên của tập đoàn Chubb có thể ở bên ngoài Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể cho phép Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc Nhà cung cấp Hỗ trợ của chúng tôi, những người có thể ở bên ngoài Việt Nam, truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị ở nước ngoài, chẳng hạn như nếu chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định từ cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

 

We will always take steps to ensure that any cross-border transfer of information is carefully managed to protect your rights and interests:

Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các bước để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển giao thông tin xuyên biên giới đều được quản lý cẩn thận để bảo vệ quyền và lợi ích của quý vị:

 

 • We will only transfer your personal data to countries which are recognized as providing an adequate level of legal protection or where we can be satisfied that alternative arrangements are in place to protect your privacy rights,

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý vị đến các quốc gia được công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ pháp lý phù hợp hoặc nơi chúng tôi có thể hài lòng rằng đã có các thỏa thuận thay thế để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị,

 • Transfers within the Chubb group of companies will be covered by standards of protection designed to ensure that your personal data receives an adequate and consistent level of protection wherever it is transferred within the Chubb group,

Việc chuyển giao trong tập đoàn các công ty của Chubb sẽ được bảo hiểm theo các tiêu chuẩn bảo vệ được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị nhận được mức độ bảo vệ đầy đủ và nhất quán ở bất cứ nơi nào nó được chuyển giao trong tập đoàn Chubb,

 • Transfers to Service Providers and other third parties will be protected by contractual commitments and where appropriate further assurances, such as certification schemes, 

Việc chuyển giao cho Nhà cung cấp Dịch vụ và các bên thứ ba khác sẽ được bảo vệ bằng các cam kết hợp đồng và khi có các đảm bảo bổ sung phù hợp, chẳng hạn như các chương trình chứng nhận,

 • Any requests for information we receive from law enforcement or regulators will be carefully checked before personal data is disclosed. 

Bất kỳ yêu cầu thông tin chúng tôi nhận được từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi dữ liệu cá nhân được tiết lộ.

 

 1. How long do we keep your personal data?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong bao lâu?

 

We will retain your personal data for as long as is reasonably necessary for the purposes listed in Section 4 of this Policy. In some circumstances, we may retain your personal data for longer periods of time, for instance where we are required or permitted to do so in accordance with legal, regulator, tax or accounting requirements.

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được liệt kê trong Mục 4 của Chính sách này. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép làm như vậy theo yêu cầu pháp lý, cơ quan quản lý, thuế hoặc kế toán.

 

For example, if you are the holder of an insurance policy, your personal data will typically be retained for 10 years after the cancellation or termination of the policy, unless an exception applies.

Ví dụ: nếu quý vị là người mua hợp đồng bảo hiểm, dữ liệu cá nhân của quý vị thường sẽ được lưu giữ trong 10 năm sau khi hợp đồng bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ.

 

In specific circumstances, we may also retain your personal data for longer periods of time so that we have an accurate record of your dealings with us in the event of any complaints or challenges, or if we reasonably believe there is a prospect of litigation relating to your personal data or dealings.

Trong những trường hợp cụ thể, chúng tôi cũng có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong thời gian dài hơn để chúng tôi có hồ sơ chính xác về các giao dịch của quý vị với chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc thách thức nào hoặc nếu chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra kiện tụng liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc giao dịch của quý vị.

 

Where your personal data is no longer required we will ensure it is either securely deleted or stored in a way which means it will no longer be used by the business.

Khi dữ liệu cá nhân của quý vị không còn cần thiết, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu đó được xóa hoặc lưu trữ an toàn theo cách có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không còn sử dụng dữ liệu đó nữa.

 

 1. Importance Notice

Lưu ý Quan trọng

 

If you: (i) do not or decline to provide certain personal data we inform you as necessary to provide for compliance with a law or contract, or where is it necessary to provide the personal data for the purpose of entering into contract; or (ii) do not or decline to consent us to collect, use or disclose certain personal data; or (iii) exercise your rights to withdraw your consent for our collection, use, disclose, transfer or process certain personal data which is necessary for us to make a relationship with you or provide our services and/or products to you, we may not be able to provide you with our products or services you request, enter into a contract with you or perform our obligations resulting from a contract entered with you nor may not be able to stay in contact with you.

Nếu quý vị: (i) không hoặc từ chối cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc hợp đồng, hoặc khi cần cung cấp dữ liệu cá nhân cho mục đích ký kết hợp đồng; hoặc (ii) không hoặc từ chối đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) thực hiện các quyền của quý vị để rút lại sự đồng ý của quý vị đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý một số dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi thiết lập mối quan hệ với quý vị hoặc cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi có thể không có thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà quý vị yêu cầu, ký kết hợp đồng với quý vị hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ hợp đồng đã ký kết với quý vị cũng như không thể giữ liên lạc với quý vị.

 

In such circumstance, you will be informed about the consequences of your refusal to provide us personal data or grant us consent, or your withdrawal of consent, as the case may be.

Trong trường hợp đó, quý vị sẽ được thông báo về hậu quả của việc quý vị từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc đồng ý với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của quý vị, tùy từng trường hợp.

 

 1. Security

An ninh

 

We seek to use reasonable organizational, technical and administrative including security measures to protect personal data from unauthorized or accidental access, processing, erasure, loss or use within our organization, which are consistent with the Law on Cybersecurity and other applicable data protection legislations. Unfortunately, no data transmission or storage system can be guaranteed to be 100% secure. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us in accordance with Section 14 below.

Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý bao gồm các biện pháp an ninh để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc sử dụng trái phép hoặc bất ngờ trong tổ chức của chúng tôi, phù hợp với Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật hiện hành khác về bảo vệ dữ liệu . Thật không may, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu quý vị có lý do để tin rằng sự tương tác của quý vị với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo Mục 14 bên dưới.

 

 1. What are your rights

Quyền của quý vị là gì

 

You have a number of rights in relation to your personal data.

Quý vị có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

 

You have the right to be informed about and to consent to the processing of your data. You may request access to your data, withdrawal of consent, data deletion, restriction of data processing, provision of data, object to data processing, object to the provision of data, complain, and/or initiate lawsuits, claim damages, act in self-defense in relation to the processing of your Personal Data. More information about each of these rights can be found by clicking on the relevant link or by referring to the table set out further below.

Quý vị có quyền được thông báo về và đồng ý với việc xử lý dữ liệu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của mình, rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, phản đối việc cung cấp dữ liệu, khiếu nại và/hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự bào chữa liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về từng quyền này bằng cách nhấp vào liên kết có liên quan hoặc bằng cách tham khảo bảng được trình bày thêm bên dưới.

 

To exercise your rights, you may contact us as set out in Section 14. Please note the following if you do wish to exercise these rights:

Để thực hiện các quyền của mình, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 14. Vui lòng lưu ý những điều sau nếu quý vị muốn thực hiện các quyền này:

 

 

What this means

Điều này có nghĩa là gì

Right to be informed

Quyền được thông tin

We shall inform you before we process your Personal Data, unless otherwise provided by law.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Right to consent

Quyền đồng ý

You can consent or not consent our process of your Personal Data. However, we may process your Personal Data under circumstances required by law:

Quý vị có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị trong các trường hợp pháp luật yêu cầu:

 • In case of emergency when the Personal Data needs to be processed immediately to protect the life and health of yours or others;

Trong trường hợp khẩn cấp khi Dữ liệu Cá nhân cần được xử lý ngay lập tức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của quý vị hoặc của người khác;

 • The disclosure of Personal Data is required by law;

Việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là bắt buộc theo luật;

 • Your Personal Data is processed by a state competent authority in relation to national defense, natural disaster, spread disease, terrorism and other circumstances required by law;

Dữ liệu Cá nhân của quý vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý liên quan đến quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh lây lan, khủng bố và các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật

 • For the performance of your contractual obligations with Chubb and relevant agencies, organizations and/or individuals in accordance with law;

Để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của quý vị với Chubb và các cơ quan, tổ chức và/hoặc cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

 • For the operations of state agencies as prescribed by specialized laws.

Đối với hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Right to access

Quyền truy cập

You can either access to see and rectify inaccurate Personal Data by yourself or ask us to rectify inaccurate Personal Data. We may seek to verify the accuracy of the data before rectifying it.

Quý vị có thể truy cập để xem và tự chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác. Chúng tôi có thể tìm cách xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi sửa nó.

Right to consent withdrawal

Quyền rút lại sự đồng ý

You can withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before your withdrawal.

Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của quý vị bất cứ lúc nào. Việc quý vị rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi quý vị rút lại

If you choose to withdraw your consent, that may affect our ability to provide you with services and have other consequences, about which we will tell you more if you so choose.

Nếu quý vị chọn rút lại sự đồng ý của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ cho quý vị của chúng tôi và gây ra các hậu quả khác, chúng tôi sẽ cho quý vị biết thêm nếu quý vị chọn

We value your right to consent withdrawal. However, we may not comply with your request where it is not permitted by law.

Chúng tôi tôn trọng quyền rút lại sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không thực hiện theo yêu cầu của quý vị nếu nó không được pháp luật cho phép.

Right to restrict data process

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

You can ask us to restrict the processing of your Personal Data, but only where:

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, nhưng chỉ khi:

 • its accuracy is contested, to allow us to verify its accuracy; or

độ chính xác của nó bị tranh cãi, để cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của nó; hoặc

 • the processing is unlawful, but you do not want it erased; or

việc xử lý là bất hợp pháp, nhưng quý vị không muốn nó bị xóa; hoặc

 • it is no longer needed for the purposes for which it was collected, but we still need it to establish, exercise or defend legal claims; or

nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập, nhưng chúng tôi vẫn cần nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • you have exercised the right to object, and verification of overriding grounds is pending.

quý vị đã thực hiện quyền phản đối và việc xác minh các căn cứ quan trọng hơn đang chờ xử lý

We can continue to use your personal data following a request for restriction, where:

Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị sau khi có yêu cầu hạn chế, khi:

 • we have your consent; or

chúng tôi có sự đồng ý của quý vị; hoặc

 • to establish, exercise or defend legal claims; or

thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • where permitted by law.

khi được pháp luật cho phép.

Right to provision of data

Quyền cung cấp dữ liệu

You can ask us to:

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi:

 • confirm whether we are processing your personal data; and

xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hay không; và

 • give you a copy of that data.

cung cấp cho quý vị một bản sao của dữ liệu đó.

We may not have to comply with a request where it is permitted by law or when the provision may harm the safety, physical or mental health of others.

Chúng tôi có thể không phải tuân theo yêu cầu nếu được luật pháp cho phép hoặc khi điều khoản đó có thể gây hại cho sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác.

Right to data deletion

Quyền xóa dữ liệu

You can ask us to delete your personal data, but only where:

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của quý vị, nhưng chỉ khi:

 • it is no longer needed for the purposes for which it was collected; or

nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập; hoặc

 • you have withdrawn your consent (where the data processing was based on consent); or

quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình (khi việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý); hoặc

 • following a successful right to object (see ' Right to object to data process ' below); or

sau khi quyền phản đối thành công (xem phần ' Quyền phản đối xử lý dữ liệu' bên dưới); hoặc

 • it has been processed unlawfully; or

nó đã được xử lý bất hợp pháp; hoặc

 • other cases as prescribed by law

các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

We are not required to comply with your request to erase your personal data in cases where:

Chúng tôi không bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của quý vị trong trường hợp:

 • the deletion of Personal Data is prohibited by law; or

việc xóa Dữ liệu Cá nhân bị pháp luật nghiêm cấm; hoặc

 • the processing of your Personal Data is for compliance with a legal obligation or serving the request from an authorized government authority; or

việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị là để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc phục vụ yêu cầu từ cơ quan chính phủ có thẩm quyền; hoặc

 • your Personal Data has been disclosed as prescribed by law; or

Dữ liệu Cá nhân của quý vị đã được tiết lộ theo quy định của pháp luật; hoặc

 • a state of emergency on national defense, security, social order and safety, major disasters, or dangerous epidemics occurs; there is a risk of threatening security and national defense but not to the extent of declaring a state of emergency; prevention and combat against riots and terrorism, crimes and law violations according to regulations of law are required by law; or

xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, thiên tai lớn, dịch bệnh nguy hiểm; có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; hoặc

 • it is required to respond to emergent cases that threaten your or other person’s life, health and safety.

cần phải ứng phó với các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của quý vị hoặc người khác.

Right to object to data process

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

You can object to any processing of your personal data which has our 'legitimate interests' as its legal basis, if you believe your fundamental rights and freedoms outweigh our legitimate interests.

Quý vị có thể phản đối bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào của mình dựa trên 'lợi ích hợp pháp' của chúng tôi làm cơ sở pháp lý, nếu quý vị tin rằng các quyền và tự do cơ bản của mình cao hơn lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 

Once you have objected, we have an opportunity to demonstrate that we have compelling legitimate interests which override your rights and freedoms.

Một khi quý vị đã phản đối, chúng tôi có cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có những lợi ích hợp pháp hấp dẫn vượt lên trên các quyền và tự do của quý vị

 

You can object to any processing of your personal data for the purpose of direct marketing including sending marketing communications.

Quý vị có thể phản đối bất kỳ việc xử lý dữ liệu cá nhân nào của mình cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả việc gửi thông tin tiếp thị.

Right to complain, denounce and/or initiate lawsuits

Quyền khiếu nại, tố cáo và/hoặc khởi kiện

You may complain, denounce or initiate lawsuits in accordance with law.

Quý vị có thể khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo luật.

Right to claim damages

Quyền yêu cầu đòi bồi thường

You may complain, denounce or initiate lawsuits in accordance with law.

Quý vị có thể khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo luật.

Right to self-defense

Quyền tự bào chữa

You may self-defense in law or may request state competent agencies or organizations to implement the measures for protection of your civil rights in accordance with law.

Quý vị có thể tự bào chữa trước pháp luật hoặc có thể yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự của mình theo quy định của pháp luật.

Department of Cybersecurity and Hi-tech Crime Prevention

Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao

We ask that you please attempt to resolve any issues with us first although you have a right to contact the relevant regulator at any time.

Chúng tôi yêu cầu quý vị vui lòng cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào với chúng tôi trước mặc dù quý vị có quyền liên hệ với cơ quan quản lý có liên quan bất cứ thời điểm nào.

Identity

Danh tính

We take the confidentiality of all records containing personal data seriously and reserve the right to ask you for proof of your identity if you make a request in respect of such records.

Chúng tôi coi trọng tính bảo mật của tất cả các hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân và có quyền yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về danh tính của mình nếu quý vị đưa ra yêu cầu đối với những hồ sơ đó.

Timescales

Thang thời gian

We aim to respond to any valid requests within seventy-two hours unless it is particularly complicated or you have made several requests in which case we aim to respond within 05 working days. We will let you know if we are going to take longer. We might ask you if you can tell us what exactly you want to receive or are concerned about. This will help us to action your request more quickly.

Chúng tôi mong muốn phản hồi bất kỳ yêu cầu hợp lệ nào trong vòng bảy mươi hai giờ trừ khi yêu cầu đó đặc biệt phức tạp hoặc quý vị đã thực hiện nhiều yêu cầu, trong trường hợp đó chúng tôi mong muốn phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết nếu chúng tôi mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi có thể hỏi quý vị liệu quý vị có thể cho chúng tôi biết chính xác những gì quý vị muốn nhận hoặc quan tâm. Điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu của quý vị nhanh hơn.

 

 

 1. Changes to the Policy

Thay đối Chính sách

 

We may modify or update this Policy at any time in order to address future developments of Chubb, or changes in industry or legal trends.

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách này bất cứ lúc nào để giải quyết những diễn biến trong tương lai của Chubb hoặc những thay đổi trong ngành hoặc xu hướng pháp lý.

 

We will post the change on the home page of the website or app. You can determine when the Policy was revised by referring to the “Updated” legend on the below of this Policy. Where changes to the Policy will have a fundamental impact on the nature of our collection, use or disclosure of your 

Personal Data, or otherwise have a substantial impact on you, we will give you sufficient advance notice so that you have the opportunity to exercise your rights your rights in accordance with Section 14 of this Policy in relation to your personal data.

Chúng tôi sẽ đăng thay đổi trên trang chủ của trang web hoặc ứng dụng. Quý vị có thể xác định thời điểm Chính sách được sửa đổi bằng cách tham khảo chú thích "Đã cập nhật" ở bên dưới Chính sách này. Trường hợp các thay đổi đối với Chính sách sẽ có tác động cơ bản đến tính chất của việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý vị, hoặc có tác động đáng kể đến quý vị, chúng tôi sẽ thông báo trước đầy đủ cho quý vị để quý vị có cơ hội thực hiện quyền của quý vị theo Mục 14 của Chính sách này liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị.

 

We ensure the latest Policy shall be always on this website. Hence, we recommend you should periodically access our website for your latest acknowledgement.

Chúng tôi đảm bảo Chính sách mới nhất sẽ luôn có trên trang web này. Do đó, chúng tôi khuyên quý vị nên truy cập định kỳ trang web của chúng tôi cho xác nhận mới nhất của quý vị.

 

 1. Contact and complaints

Liên hệ và khiếu nại

The primary point of contact for all issues arising from this Policy, including requests to exercise data subject rights, is our Data Privacy Officer.

Đầu mối liên hệ chính cho tất cả các vấn đề phát sinh từ Chính sách này, bao gồm các yêu cầu thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu, là Cán bộ Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi.

 

The Data Privacy Officer can be contacted in the following ways:

Có thể liên hệ với Cán bộ Bảo mật Dữ liệu theo các cách sau:

Email:

dpo.vn@chubb.com

Write to:

Gửi đến:

Data Privacy Officer,

Cán bộ Bảo mật Dữ liệu, 

Chubb Insurance Vietnam Co., Ltd.

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Floor 8th, No.9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCM, Vietnam.

Tầng 8, Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone number/Số điện thoại: +84 797 654 768

Web form

Biểu mẫu web

 

If you have a complaint or concern about how we use your Personal Data, please contact us in the first instance and we will attempt to resolve the issue as soon as possible. You also have a right to lodge a complaint with the Ministry of Public Security at any time.

Nếu quý vị có khiếu nại hoặc lo ngại về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề sớm nhất có thể. Quý vị cũng có quyền khiếu nại với Bộ Công an bất cứ lúc nào.
 

Appendix 1 – Categories of Personal Data

Phụ lục 1 – Phân loại Dữ liệu Cá nhân

 

Information type

Loại thông tin

Details of information that we typically collect

Chi tiết thông tin mà chúng tôi thường thu thập

Contact Details

Chi tiết Liên hệ

Name, address, telephone number, email address, job title

Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, chức vụ

Identification Information

Thông tin Nhận dạng

Identity card number, passport number, work permit number, driving license number, personal photos

Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số giấy phép lao động, số giấy phép lái xe, ảnh cá nhân

Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

Policy number, relationship to the policyholder, details of policy including insured amount, exceptions etc., previous claims

Đơn bảo hiểm số, mối quan hệ với chủ hợp đồng bảo hiểm, chi tiết đơn bảo hiểm bao gồm số tiền bảo hiểm, các ngoại lệ, v.v., các khiếu nại trước đây

Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

Gender, date of birth, claims history.

Giới tính, ngày sinh, lịch sử bồi thường

Other General Personal Data details in relation to insurance application

Chi tiết Dữ liệu Cá nhân Chung khác liên quan đến đơn đăng ký bảo hiểm

 

Sensitive Personal Data that we collect in connection with your relationship with us and that you have chosen or required to provide to us

Health data – e.g. physical and mental conditions, disability status, medical history and procedures (including consultation history, prescriptions, treatments, medical billings), relevant personal habits

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm mà chúng tôi thu thập liên quan đến mối quan hệ của quý vị với chúng tôi và quý vị đã chọn hoặc yêu cầu cung cấp cho chúng tôi

Dữ liệu sức khỏe – ví dụ: tình trạng thể chất và tinh thần, tình trạng khuyết tật, tiền sử và thủ thuật y tế (bao gồm lịch sử tư vấn, đơn thuốc, phương pháp điều trị, hóa đơn y tế), thói quen cá nhân có liên quan

Financial Information

Thông tin Tài chính

Bank account details (where you are the payer of the policy premium), credit card data used for billing, salary, income, tax information, credit/debit card details, loan details, investment information and other payment details

Chi tiết tài khoản ngân hàng (trong đó quý vị là người trả phí bảo hiểm), dữ liệu thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán, tiền lương, thu nhập, thông tin thuế, chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chi tiết khoản vay, thông tin đầu tư và các chi tiết thanh toán khác

Marketing

Tiếp thị

Name, email address, interests / marketing list assignments, past purchases, record of permissions or marketing objections, website data (including

online account details, IP address and browser generated information)

Tên, địa chỉ email, sở thích / phân công danh sách tiếp thị, mua hàng trước đây, hồ sơ cấp phép hoặc phản đối tiếp thị, dữ liệu trang web (bao gồm chi tiết tài khoản trực tuyến, địa chỉ IP và thông tin do trình duyệt tạo)

Claimant and other circumstances

Người yêu cầu bồi thường và các tình huống khác

Contact Details

Chi tiết Liên hệ

Name, address, telephone number, email address, social media account

Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội

Identification Information

Thông tin Nhận dạng

Identity card number, passport number, work permit number, driving license number, photos

Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số giấy phép lao động, số giấy phép lái xe, ảnh

Policy Information

Thông tin về Đơn bảo hiểm

Policy number, relationship to the policyholder, details of policy including insured amount, exceptions etc., previous claims, telematics data

Đơn bảo hiểm số, mối quan hệ với chủ hợp đồng bảo hiểm, chi tiết đơn bảo hiểm bao gồm số tiền bảo hiểm, các ngoại lệ, v.v., các khiếu nại trước đây, dữ liệu viễn thông phương tiện

Anti-fraud Data

Dữ liệu chống Gian lận

Address, history of fraudulent claims, details of incident giving rise to claim, criminal record data

Địa chỉ, lịch sử khiếu nại gian lận, chi tiết vụ việc dẫn đến khiếu nại, dữ liệu hồ sơ tội phạm

Contact Details

Chi tiết Liên hệ

Name, work address, work email, work telephone numbers, job title

Tên, địa chỉ cơ quan, email cơ quan, số điện thoại cơ quan, chức danh công việc

Marketing

Tiếp thị

Name, job title, email address, interests / marketing list assignments, record of permissions or marketing objections, website data ( including online account details, IP address and browser generated information)

Tên, chức danh công việc, địa chỉ email, sở thích / phân công danh sách tiếp thị, hồ sơ cấp phép hoặc phản đối tiếp thị, dữ liệu trang web (bao gồm chi tiết tài khoản trực tuyến, địa chỉ IP và thông tin do trình duyệt tạo)

Office Visitor

Khách thăm văn phòng

Name, job title, email address, telephone number, CCTV images, dietary preferences (for events), disability data (voluntarily provided)

Tên, chức danh công việc, địa chỉ email, số điện thoại, hình ảnh camera quan sát, sở thích về chế độ ăn uống (đối với các sự kiện), dữ liệu về tình trạng khuyết tật (được cung cấp tự nguyện)

Website Visitor

Khách thăm trang web

behavior on website, Cookies, computer traffic data

hành vi trên trang web, Cookies, dữ liệu lưu lượng truy cập máy tính

  

 

Appendix 2 – Legal Basis for Processing

Phụ lục 2 - Cơ sở pháp lý để xử lý

 

Activity

Hoạt động

Type of information collected

Loại thông tin được thu thập

The basis on which we use the information

Cơ sở mà chúng tôi sử dụng thông tin

Who we may disclose the information to

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho ai

Prospective Insureds and Insured Persons

Người được bảo hiểm tương lai và Người được bảo hiểm

Set up and manage a record on our systems

Thiết lập và quản lý hồ sơ trên hệ thống của chúng tôi

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (to ensure we have an accurate record of all Insured Persons we cover)

Lợi ích hợp pháp (để đảm bảo chúng tôi có hồ sơ chính xác về tất cả những Người được bảo hiểm mà chúng tôi bảo hiểm)

 • Business Partners

Đối tác Kinh doanh

 • Service Providers

Nhà cung cấp Dịch vụ

 • Healthcare providers and travel and medical assistance providers

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế

 

 

Carry out background, sanction and fraud checks

Tiến hành kiểm tra lý lịch, xử phạt và gian lận

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Criminal Record Data

Dữ liệu Lý lịch Tư pháp

 • Legitimate interests (to ensure that Insured Persons are within our acceptable risk profile

and to assist with the prevention of crime and fraud)

Lợi ích hợp pháp (để đảm bảo rằng Người được bảo hiểm nằm trong hồ sơ rủi ro có thể chấp nhận được của chúng tôi và để hỗ trợ ngăn ngừa tội phạm và gian lận)

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • If we have specifically asked for it, your consent

Nếu chúng tôi đã yêu cầu cụ thể, sự đồng ý của quý vị

 • Local law exemption

Miễn trừ pháp luật địa phương

 • Credit reference agencies

Cơ quan tham chiếu tín dụng

 • Anti-fraud databases

Cơ sở dữ liệu chống gian lận

 • Third party

Administrators

Quản trị viên bên thứ ba

 • Other insurers/ reinsurers

Các công ty bảo hiểm/công ty tái bảo hiểm khác

 • Assistance

Providers

           Nhà cung cấp Hỗ trợ

 • Lawyers and other professional services firms and partners

Luật sư và các công ty và đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khác

 • Regulators (eg MOF)

Cơ quan quản lý (ví dụ MOF)

 • Law enforcement bodies

Cơ quan thực thi pháp luật

 • Courts

Tòa án

 • Other insurers

(under court order)

Các công ty bảo hiểm khác (theo lệnh tòa án)

Consider the underwriting submission, assess risk and write policy

Xem xét việc đệ trình thẩm định, đánh giá rủi ro và thu xếp hợp đồng

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Health Data

Dữ liệu Sức khỏe

 • Take steps to enter into a contract

Thực hiện các bước để ký hợp đồng

 • Legitimate interests (to determine the likely risk profile and appropriate level, cost

and type of cover to extend, if any)

Lợi ích hợp pháp (để xác định hồ sơ rủi ro có thể xảy ra và mức độ, chi phí và loại bảo hiểm phù hợp để mở rộng, nếu có)

            

 • If we have specifically asked for it, your consent

Nếu chúng tôi đã yêu cầu cụ thể, sự đồng ý của quý vị

Manage renewals

Quản lý tái tục

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Health Data

Dữ liệu Sức khỏe

 • Criminal Record Data

Dữ liệu Lý lịch Tư pháp

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (to determine whether to extend cover for a renewal period, and if so, on what terms)

Lợi ích hợp pháp (để xác định xem có nên gia hạn bảo hiểm trong thời gian gia hạn hay không và nếu có thì theo các điều khoản nào)

 • If we have specifically asked for it, your consent

Nếu chúng tôi đã yêu cầu cụ thể, sự đồng ý của quý vị

Provide client care, assistance, and support

Cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp và hỗ trợ khách hàng

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

Receive premiums and payments

Nhận phí bảo hiểm và thanh toán

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Financial Information

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

Marketing

Tiếp thị

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Marketing

Tiếp thị

 • Legitimate interests (to

provide Insured

Lợi ích hợp pháp (để

cung cấp cho Người được bảo hiểm)

 

 

   

Persons with information about insurance products or services which may be of interest)

Những người có thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm có thể được quan tâm)

 • Consent

Sự đồng ý

 

Market research, advanced data analytics, and statistical or actuarial research, reporting or financial assessment undertaken by Chubb, affiliates, business partners or respective

regulators

Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu nâng cao, và nghiên cứu thống kê hoặc nghiên cứu thông kê bảo hiểm, báo cáo hoặc đánh giá tài chính được thực hiện bởi Chubb, các bên liên kết, đối tác kinh doanh hoặc cơ quan quản lý tương ứng

 • All (where relevant to the research/ data analytics)

Tất cả (nếu có liên quan đến nghiên cứu/phân tích dữ liệu)

 • Legitimate interests

Lợi ích hợp pháp

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • Consent

Sự đồng ý

Reinsurance

Tái bảo hiểm

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Health Data

Dữ liệu Sức khỏe

 • Criminal Record Data

Dữ liệu Lý lịch Tư pháp

 • Legitimate interests

Lợi ích hợp pháp

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

Comply with legal and regulatory obligations/ cooperate with law enforcement

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định/hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Personal Risk Information

Thông tin Rủi ro Cá nhân

 • Financial Information

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

Claimant

Người yêu cầu bồi thường

Receive notification of claim

Nhận thông báo bồi thường

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Claim Details

Chi tiết Khiếu nại

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (third party claimants) (to maintain an

accurate record of all claims received and the identity of claimants)

Lợi ích hợp pháp (người yêu cầu bồi thường bên thứ ba) (để duy trì hồ sơ chính xác của tất cả các khiếu nại nhận được và danh tính của người khiếu nại

 • Third Party Administrators

Quản trị viên bên thứ ba

 • Assistance Providers

Nhà cung cấp Hỗ trợ

 • Service Providers

Nhà cung cấp Dịch vụ

 • Healthcare providers and travel and medical

 

 

Assess claim

Đánh giá khiếu nại

 • Claim Details

Chi tiết Khiếu nại

 • Health Data

Dữ liệu Sức khỏe

 • Criminal Record Data

Dữ liệu Lý lịch Tư pháp

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (to assess circumstances of a claim)

Lợi ích hợp pháp (để đánh giá hoàn cảnh của yêu cầu bồi thường

 • If we have specifically asked for it, your consent

Nếu chúng tôi đã yêu cầu cụ thể, sự đồng ý của quý vị

 • Establish, exercise or defend legal claim

Thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý

assistance providers

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế

 • Loss Adjusters

Chuyên viên tính toán Tổn thất

 • Lawyers and other professional services firms and partners

Luật sư và các công ty và đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khác

 • Claims Experts

Chuyên viên Bồi thường

 • Anti-fraud databases

Cơ sở dữ liệu chống gian lận

 • Law enforcement

Bodies

Cơ quan thực thi pháp luật

 • Banks

Ngân hàng

 • Regulators (eg MOF)

Cơ quan quản lý (ví dụ MOF)

 • Courts

Tòa án

 • Other insurers

(under court order)

Các công ty bảo hiểm khác (theo lệnh tòa án)

Monitor and detect fraud, including to communicate with companies within the financial services and insurance industries, and our respective regulators

Giám sát và phát hiện gian lận, bao gồm liên lạc với các công ty trong ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như các cơ quan quản lý tương ứng của chúng tôi

 • Claim Details

Chi tiết Khiếu nại

 • Anti-fraud Data

Giữ liệu chống gian lận

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (to monitor, assess and ultimately prevent fraud)

Lợi ích hợp pháp (để theo dõi, đánh giá và cuối cùng là ngăn chặn gian lận)

 • If we have specifically asked for it, your consent

Nếu chúng tôi đã yêu cầu cụ thể, sự đồng ý của quý vị

 • Establish, exercise or defend legal claims

Thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý

Settle claim

Giải quyết khiếu nại

 • Financial Information

Thông tin Tài chính

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests (third party claimants) (to settle claims to successful third party claimants)

Lợi ích hợp pháp (người yêu cầu bồi thường bên thứ ba) (giải quyết khiếu nại cho người yêu cầu bồi thường bên thứ ba thành công)

Reinsurance

Tái bảo hiểm

 • Claim Details

Chi tiết Khiếu nại

 • Health Data

Dữ liệu Sức khỏe

 • Criminal Record Data

Dữ liệu Lý lịch Tư pháp

 • Legitimate interests

Lợi ích hợp pháp

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

Comply with legal and regulatory obligations/ cooperate with law enforcement

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định/hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

 • Policy Information

Thông tin Đơn bảo hiểm

 • Claim Details

Chi tiết Khiếu nại

 • Anti-fraud Data

Giữ liệu chống gian lận

 • Financial Information

Thông tin Tài chính

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

Business Partners and Visitors

Đối tác Kinh doanh và Khách thăm

Manage relationships

Quản lý mối quan hệ

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Legitimate interests (to

maintain an accurate client and partner 

Lợi ích hợp pháp (để

duy trì khách hàng và đối tác chính xác

 • Service Providers

Nhà cung cấp Dịch vụ

 

 

   

relationship management platform)

 • Consent

Sự đồng ý

 

Administer contracts

Quản lý hợp đồng

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

Marketing

Tiếp thị

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Marketing

Tiếp thị

 • Legitimate interests (to communicate to Business Partners about events, services or products which may be of interest to their sector)

Lợi ích hợp pháp (liên lạc với Đối tác kinh doanh về các sự kiện, dịch vụ hoặc sản phẩm mà lĩnh vực của họ có thể quan tâm)

 • Consent

Sự đồng ý

Run events and host office visitors; accommodate website visitors

Điều hành các sự kiện và tiếp khách văn phòng; cho phép khách truy cập trang web

 • Website or Office Visitors

Khách truy cập trang web hoặc Khách thăm Văn phòng

 • Legitimate interests (to organize and host events which may be of interest to Business Partners)

 • Consent

Sự đồng ý

Monitor and analyse behaviour on website; deliver targeted contents and advertisings

on website

Theo dõi và phân tích hành vi trên trang web; cung cấp nội dung và quảng cáo được nhắm mục tiêu trên trang web

 • Marketing

Tiếp thị

 • Website Visitor

Khách truy cập trang web

 • Performance of a contract

Thực hiện hợp đồng

 • Legitimate interests

Lợi ích hợp pháp

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • Consent

Sự đồng ý

Applicable to all

Áp dụng cho tất cả

Transfer of books of business

Chuyển nhượng sổ sách kinh doanh

 • All (where relevant to the book)

Tất cả (các thông tin liên quan đến sổ sách kinh doanh)

 • Legitimate interests (to structure our business appropriately)

Lợi ích hợp pháp (cơ cấu hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách phù hợp)

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • Consent

Sự đồng ý

 • Courts

Toà án

 • Purchaser/ Transferee/ Other third parties in connection with the sale, reorganization, transfer or disposal of businesses

Bên mua/Bên nhận chuyển nhượng/Các bên thứ ba khác liên quan đến việc bán, tái cơ cấu, chuyển nhượng hoặc thanh lý doanh nghiệp

 • Lawyers and other professional services firms and partners

Luật sư và các công ty và đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khác

 • Service Providers

Nhà cung cấp Dịch vụ

Sale or reorganization of a Chubb company

Bán hoặc tái cơ cấu công ty Chubb

 • All

Tất cả

 • Legitimate interests (to structure our business appropriately)

Lợi ích hợp pháp (cơ  cấu hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách phù hợp)

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • Consent

Sự đồng ý

Recording of telephone calls

Ghi âm cuộc gọi điện thoại

 • Contact Details

Chi tiết Liên hệ

 • Identification Information

Thông tin Nhận dạng

 • Claims Details

Chi tiết Liên hệ

 • Legal obligation

Nghĩa vụ pháp lý

 • Legitimate interests (to train staff, to provide evidence of intention to

enter into an insurance

 
 • Other information shared in the context of the call

Thông tin khác được chia sẻ trong bối cảnh cuộc gọi

contract, to help resolve complaints, to improve customer service or to detect fraud)

Lợi ích hợp pháp (đào tạo nhân viên, cung cấp bằng chứng về ý định ký kết hợp đồng bảo hiểm, giúp giải quyết khiếu nại, cải thiện dịch vụ khách hàng hoặc phát hiện gian lận)

 • Regulators

Cơ quan quản lý

 • Law enforcement bodies

Cơ quan thực thi pháp luật

Internal management, including to develop, manage, process, analyse, improve, design, operate and administer products, services and operations, to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others

Quản lý nội bộ, bao gồm phát triển, quản lý, xử lý, phân tích, cải tiến, thiết kế, vận hành và phân phối sản phẩm, dịch vụ và hoạt động, để bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các bên liên kết của chúng tôi, quý vị hoặc những

người khác

 • All

Tất cả

 • Legitimate interests

Lợi ích hợp pháp

 

 

Chubb Master Privacy Policy
546 KB